Kamer nieuwsgierig naar bestemming 8 miljoen euro voor projecten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Kamer nieuwsgierig naar bestemming 8 miljoen euro voor projecten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties is benieuwd welke investeringsprojecten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba de regering denkt te kunnen financieren met de 8 miljoen euro die in de begroting 2021 zijn gereserveerd voor het versterken van de economische weerbaarheid van de eilanden.

In totaal heeft de commissie 22 vragen ingediend over de begrotingen voor Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (zie hieronder). Staatssecretaris Knops zal deze schriftelijk beantwoorden voor de mondelinge behandeling van de begrotingen, vermoedelijk in de week van 5 oktober.

1          Welke consequenties heeft een vermindering van inkomsten vanwege het coronavirus (bijvoorbeeld door het achterblijven van toerisme) op de begrotingen van de Openbare Lichamen, met name op de eilandelijke inkomsten? Zijn deze tekorten al meegenomen in de begroting 2021 zoals voorgelegd aan de Kamer?                                 

2          Door welke organisatie of door wie wordt de beleidsdoorlichting van artikel 8 van de begroting van Koninkrijksrelaties in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerd?                          

3          Kunt u voorbeelden geven van (soorten) investeringsprojecten die zich lenen voor versterking van de openbare lichamen, te (co)financieren vanuit het vastgestelde budget van € 8 miljoen? Wie kunnen aanspraak maken op deze financiering?

4          In de Memorie van Toelichting staat: “om op korte termijn uitvoering te geven aan investeringsprojecten die bijdragen aan structurele versterking van de economieën van de openbare lichamen stelt het kabinet € 8 miljoen ter beschikking.” Om wat voor investeringsprojecten gaat het? Kan hier een nadere toelichting op worden gegeven?

5          Hoe ver is het Openbaar Lichaam Sint Eustatius met het implementeren van goed financieel beheer? Wat zijn de drie belangrijkste redenen waarom hier nog niet aan voldaan is?

6          Op welke wijze wordt het Openbaar Ministerie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten gefinancierd? Welk deel wordt door Nederland gefinancierd, welk deel door de landen zelf? Voldoen de landen in 2021 in hun begroting aan hun verplichtingen.         

7          Is in de begroting voorzien in het implementeren van het jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland?

8          Worden er in Caribisch Nederland extra middelen toegewezen aan het tegengaan van ondermijning?

9          Op welke wijze is in de begroting rekening gehouden met de eventuele noodzaak om noodsteun ook na 2020 te continueren?

10       De uitgavenpost “Bijzondere uitkering sociaal-economische initiatieven” onder artikel 4 wordt vanaf 2021 teruggebracht naar € 0,-. Welke uitgaven voor welke activiteiten uit 2019 en 2020 komen hiermee te vervallen?

11       In 2021 betaalt Nederland de helft van de kosten voor de Integriteitskamer Sint Maarten. Dit is het laatste jaar dat Nederland zorgdraagt voor de financiering van de helft van de kosten. Welke afspraken zijn er gemaakt met Sint Maarten voor een duurzame doorgang van de Integriteitskamer Sint Maarten?

12       Wat is de stand van zaken omtrent de onderhandelingen met Curaçao, Aruba en Sint Maarten met betrekking tot de derde tranche liquiditeitssteun? Op welke punten is nog geen overeenstemming bereikt? Welke vorderingen zijn er al gemaakt in de onderhandelingen?

13       Is in tabel 38 de verhoging van de totale Rijksuitgaven in 2020 met zo’n € 100 miljoen enkel en alleen te verklaren vanuit extra inspanningen ten gevolge van de coronacrisis?

14       Klopt het dat de aansluiting van het CXC/CSEC-systeem in Caribisch Nederland op Nederlandse vervolgopleidingen op problemen stuit? Hoe worden deze opgelost? Wanneer is het CXC-systeem volledig aangesloten op het Nederlandse onderwijsbestel?

15       Wat is de stand van zaken met betrekking tot het inrichten van bibliotheken als persoonlijke ontwikkelingscentra, naar aanleiding van de motie over het levenlanglerenbeleid in Caribisch Nederland?

16       Welke onderwijsvormen worden er in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in Caribisch Nederland aangeboden?

17       Sluiten deze onderwijsvormen aan op de lokaal/regionaal levende behoeftes?

18       Sluit het aangeboden onderwijs aan op vervolgonderwijs in continentaal Nederland? Welke obstakels staan in de weg aan een eventueel Nederlands vervolgtraject?

19       Wat is de stand van zaken omtrent de drinkwatervoorziening op met name Sint Eustatius? Is er nog sprake van een tekort?

20       Hoe ver staat het met de aanleg van (verharde) wegen op Sint Eustatius?

21       Op welke wijze wordt bij de aanleg van infrastructuur op Bonaire rekening gehouden met fietsers en wandelaars?

22       Wat is de stand van zaken omtrent het bereiken van het sociaal minimum?


Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven